سه شنبه 29 سپتامبر، 2020

تا ختم جرگه مشورتی صلح تمامی دروازه های کابل به روی موترهای تناژبلند بسته اند

بخاطر تدابیر امنیتی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح، نهاد های امنیتی افغانستان تمامی در وازه های کابل را بروی موتر های تناژ بلند باربری بسته اند.

بصیر مجاهد، سخنگوی پلیس کابل به رسانه ها گفت که رفت و آمد موترهای تناژ بلند به کابل متوقف، اما موتر های مسافر بری اجازه رفت و آمد در کابل را دارند.

این در حالیست که یکی از مسوولین شرکت های ترانسپورتی افغانستان گفته اند که بر اساس دستور نهاد های امنیتی تا ختم جرگه مشورتی صلح اجازه ورود به کابل را ندارند.

حاجی احمدالله رییس شرکت ترانسپورتی ” احمد شاه ابدالی ” می گوید، پلیس کابل روز قبل رسما برای ما گفته است که تکت نفروشید و مسافرین نمی توانند تا ختم جرگه مشورتی صلح به کابل رفت وآمد کنند.

جرگه مشورتی صلح امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل رسما در خیمه لوی جرگه افتتاح شد در این جرگه حدود سه هزار تن از 34 ولایت افغانستان حضور یافته اند، این جرگه قرار است تا سه روز دیگر نیز ادامه داشته باشد.

خبرگزاری مرکزی - © 2020