شنبه 8 آگوست، 2020

ضخامت بیش از دو متری برف در سالنگ

مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند که ضخامت برف در این منطقه به بیش از دو متر رسیده و شاهراه برای سومین روز به روی ترافیک مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، شاهراه سالنگ سه روز پیش به دلیل برفباری سنگین و تندباد شدید به روی ترافیک مسدود شده بود.

عبدالبصیر حبیبی، مسوول حفظ و مراقبت سالنگها می گوید که برفباری در شمال و طوفان سنگین در جنوب سالنگها تا امروز (17دلو) جریان دارد.

وی اظهار داشت که ضخامت طبقه برف در حال حاضر در سالنگ بیشتر از دو متر بوده و تا اکنون در مناطقی قابل دسترس به تعداد ٤٠ برفکوچ سرازیر شده است.

به گفته وی، شاهراه تا زمان اطمینان کامل به روی ترافیک مسدود خواهد بود.

خبرگزاری مرکزی - © 2020