شنبه 26 اسد، 1398

افغانستان چک سفیدی که کرزی به آمریکا داد

رنگین دادفر استپنتا مشاور ارشد حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور در کتاب خود تحت عنوان «افغانستان، روایتی از درون» نوشته اشت که کرزی به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج بوش گفت، افغانستان چک سفیدی است که در اختیار تان قرار می دهم و در بدل آن ارگ را از دست قسیم فهیم می خواهم

اما این چک سفید میان قدرت‌های خارجی و جنگ‌جویان طالب ۱۸ سال است دست بدست میشود.

این یک شعار دروغین است که جهان صلح به مالکیت افغان ها می خواهند. درست است که افغان‌ها باهم در جنگ اند ولی جنگ و صلح از دست مالکیت افغانها خارج شده است؛ همانگونه که افغانها مالک خاک خود نیستند.

سال‌ها است که این جنگ «بین القبایلی» به اشکال گوناگون جریان دارد، ولی در تمام این جنگ‌ها نیروهای داخلی بحیث چوب سوخت قربانی شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

گرباچوف هم مصالحه ملی را اعلام کرده بود و خواهان «صلح بین الافغانی» میان حکومت نجیب و مجاهدین شده بود، ولی کلید جنگ و صلح بدست نجیب و مجاهدین نبود، در دست روسها، امریکایی‌ها و پاکستانی‌ها بود.

در نتیجه مصالحه میان الافغانی هر گز اتفاق نیفتاد. شوروی ها افغانستان را ترک گفتند. سرنوشت جنگ و صلح کنونی هم بهتر از گرباچوف و نجیب نخواهد بود.

2,260 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019