یکشنبه 17 قوس، 1398

رئیس جمهور: کوچی‌ها به یک کود بودجوی ضرورت دارند

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در جلسه شورای عالی کوچی‌ها و بی‌جاشد‌گان خاطرنشان کرد که قانون اساسی باید در رابطه به اسکان کوچی‌ها، عملی گردد.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، رئیس جمهور کشور، ضمن تاکید براینکه کوچی‌ها و بی‌جاشدگان داخلی ضرورت به یک کود بودجوی واضح دارند، روی گزارش جلسات کمیته تخنیکی، کمک‌های عاجل بشری به بی‌جاشدگان داخلی، طرزالعمل هماهنگی و پاسخ‌دهی برای بی‌جاشدگان و ارائه آمار آن‌ها، طرح اعمار مساجد نمونه‌یی برای کوچی‌ها، نقشه راه ثبت، علامت گذاری و احیای علفچرها و طرزالعمل تعیین سرخیل کوچی‌ها بحث صورت گرفت.

در این جلسه پس از شنیدن نظریات، پیشنهادات و معلومات مسولان،محمد اشرف غنی گفت که کوچی‌ها و بی‌جاشدگان داخلی ضرورت به یک کود بودجوی واضح دارند و قانون اساسی باید در رابطه به اسکان کوچی‌ها، عملی گردد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد که یک طرح واضح برای احیای مالداری و اسکان کوچی‌ها وجود داشته باشد و در رابطه به بی‌جاشدگان داخلی، گفت که ادارۀ احصائیه مرکزی در این خصوص با ادارات دیگر همکاری کند و مرجع اصلی معلوماتی، ادارۀ احصائیه مرکزی باشد.

وی افزود: «با توجه به حوادث مکرری که در افغانستان صورت می‌گیرد، ما ضرورت به دیتابیس واضح و منول یا راهنما داریم.»

رئیس‌جمهور کشور تصریح کرد که نهادهای بین‌المللی نیز در رابطه به بی‌جاشدگان داخلی از یک مرجع واحد، کمک‌های شان را انجام دهند.

وی در رابطه به اعمار مساجد برای کوچی‌ها، گفت که در مشوره با کوچی‌ها، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، شورای سرتاسری علما و ادارۀ ارگان‌های محل، روی مساجد نمونه‌یی، کار کنند.

او در مورد علفچرها، گفت که ساحۀ علفچرها باید تثبیت شود و اداره های محلی وظیفه دارند تا علفچرها را محافظت کرده و پلان ثبیت و حفاظت آن را همزمان روی دست گیرند.

وی در مورد طرزالعمل تعیین سرخیل کوچی‌ها، گفت که کوچی در بخش‌های تجارت، مالداری، انتقالات و ترانسپورت، ظرفیت دارند و از این ظرفیت‌ها باید استفاده صورت گیرد.

همچنان در جلسۀ شورای عالی کوچی‌ها و بی‌جاشد‌گان داخلی، طرزالعمل تعیین سرخیل کوچی‌ها، مورد تایید قرار گرفت.

4,492 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019