شنبه 8 آگوست، 2020

ضرر میلیونی تاجران از بسته شهدن شاهراه «کابل-کندهار»

خان‎جان الکوزی معاون اتاق‎های تجارت کشور می‎گوید بسته‎شدن شاهراه «کابل-کندهار» تاجران ملی کشور را بیشتر از یک میلیون دالر متضرر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، معاون اتاق‎های تجارت کشور می‎گوید: «شاهراه کابل-کندهار یک راه عمومی و ترانزیتی است و اموال تجارتی از کراچی از طریق همین راه داخل افغانستان می‌شود.»

آقای الکوزی تصریح کرده که با بسته‎شدن این راه هزاران موتر باربری مملو از مواد غذایی، مواد مصرفی و مواد ساختمانی متوقف شده‌اند.

معاون اتاق‎های تجارت کشور می‌گوید، در بسیاری از این موتر‌ها مواد مورد نیاز عید بار شده و اگر تا عید این مواد انتقال نیابد همه از بین می‌روند.

این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که از ۴ روز بدین‌سو به‌خاطر درگیری میان جنگ‎جویان طالب و نیروهای امنیتی در ولایت غزنی، شاهراه «کابل-کندهار» در محدوده شهر غزنی مسدود گردیده‌است.

آقای الکوزی می‌گوید، آنان در رابطه به مسدود بودن این شاهراه با مقامات حکومتی صحبت کرده و آنان به‌خاطر حل این مشکل وعده سپرده‌اند.

خبرگزاری مرکزی - © 2020