یکشنبه 1 ثور، 1398

افشاگری وزیر پیشین مخابرات

وزیر پیشین مخابرات در پیوند به برکناری و وزیر انرژی و آب از سوی رئیس جمهور غنی و اهانت گاردهای ریایست جمهوری نسبت به علی احمد عثمانی، دست به افشاگری زده است.

به گزارش خبرگزاری مرکزی، وزیر پیشین مخابرات در پیوند به رویداد بستن دفتر وزیر انرژی و آب از سوی محافظین ویژه ریاست جمهوری، از بستن دفتر کاری خودش در ۱۴ جدی سال ۱۳۹۵ از سوی این محافظین خبر داد.

در حالیکه معاون سخنگوی ریاست جمهوری بستن دفتر وزیر انرژی و آب را شایعه خواند، اما «عبدالرزاق وحیدی» وزیر پیشین مخابرات می گوید که جناب آقای مرتضوی! آیا حضور پی.پی.اس در وزارت مخابرات در ۱۴ جدی ۱۳۹۵ برای مهر و لاک کردن دفتر من و تخته گرفتن دهلیزها را هم انکار می کنید؟

این در حالی است که گزارش هایی منتشر شد که گویا محافظین ویژه ریاست جمهوری با حضور در دفتر کار علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، او را به خانه اش منتقل و دفتر کاری او را مهر و لاک کرده اند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ماه عقرب ۱۳۹۵ به اتهام فساد از سوی ریاست جمهوری برکنار و به دادستانی کل معرفی شد، اما تحقیقات دادستانی نشان داد که آقای وحیدی بی گناه و اتهام ها بر او نادرست بوده است.

478 بازدید

به اشتراک بگذارید

خبرگزاری مرکزی - © 2019