سه شنبه 29 سپتامبر، 2020

توافق رییس جمهور و رییس اجرائیه در مورد 17 وزیر باقی مانده

(٢٧ دلو۹۳): جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به رسانه گفت که ١٧ عضو باقی مانده کابینه مشخص شده است و رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد آنان به توافق رسیده اند و تمام مراحل مربوط به انتخاب نامزد وزیران تازه به پایان رسیده است

خبرگزاری مرکزی - © 2020