دوشنبه 6 جولای، 2020

آغاز کار سرک ولسوالی بگرام الی صیاد ولایت پروان

کار سرک ولسوالی بگرام الی صیاد با حضور انجنیر عاصم عاصم والی پروان، انجنیر بهاوالدین وزیری رئیس بازسازی وزارت فوایدعامه و مقامات محلی ولایت پروان با قطع نوار آغاز گردد.

این سرک بطول 3.5 کیلومتر، عرض سرک 4 متر که به ضخامت 15 سانتی متر با فرش جغلی و با 400 متر دیوار استنادی به قیمت مجموعی بیشتر از 6 ملیون افغانی در مدت 4 ماه ساخته می شود.

قابل ذکر است که سرک مذکور از ولسوالی بگرام آغاز الی صیاد ولایت پروان ادامه دارد که در رشد اقتصاد محلی تاثیرات گسترده دارد.

خبرگزاری مرکزی - © 2020