سه شنبه 29 سپتامبر، 2020

نه عضوکابینه به شمول رییس امنیت ملی ازسوی ولسی جرگه رای اعتماد گرفت

9/11/1393 نجیبه ایوبی به دلیل تاخیر در ارایه مدرک تحصیلی، از سوی مجلس نمایندگان به عنوان نامزد وزیر پذیرفته نشد.

در تاریخ 9/11/1393 از میان 18 نامزد وزیر،8 وزیر و رییس عمومی امنیت ملی توانستند از سوی ولسی جرگه رای اعتماد گیرند و10 نفر دیگر رد شدند.

ارای اعضای معرفی شده برای عضویت در کابینه در رای گیری تاریخ فوق عبارت است:

الف- وزرایی تایید شده:

رحمت الله نبیل کاندید ریاست عمومی امنیت ملی، 154 رای تایید، 58 رای مخالف،22 رای سفید و 9 رای باطل.

صلاح الدین ربانی کاندید وزارت امورخارجه 151 رای موافق، 70 رای مخالف، 9 رای باطل و 12 رای سفید.

نورالحق علومی کاندید وزارت امور داخله 131 رای موافق، 91 مخالف، 15 رای سفید و 6 رای باطل.

اکلیل حکیمی نامزد وزیر وزارت امورمالیه 128 رای موافق، 86 رای مخالف، 12 رای سفید و 8 رای باطل.

فیروزالدین فیروز کاندید وزارت صحت عامه، 170 رای موافق، 15 رای مخالف، 4 رای باطل و 12 رای سفید.

فیض محمد عثمانی نامزد وزیر وزارت حج و اوقاف، 160 رای موافق،61 رای مخالف، 5 رای باطل و 17 رای سفید.

داکتر داود شاه صبا کاندید وزیر وزارت معادن و پطرولیم ، 146 رای موافق،74 رای مخالف، 10 رای باطل و 13 رای سفید

نصیر احمد درانی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات،145 رای موافق، 71 رای مخالف، 5 رای باطل و 19 رای سفید.

سیدحسین عالمی بلخی نامزد وزیر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان،134 رای موافق،87 رای مخالف،5 رای باطل و17 رای سفید.

 ب-  نامزد وزرایی که از سوی ولسی جرگه رد شدند:

خاطره افغان کاندید وزیر وزارت تحصیلات عالی،71 رای موافق،146 رای مخالف، 21 رای سفید و 3 رای باطل.

سردار محمدرحمان اوغلی کاندید وزیر وزارت امور اقتصاد، 104 رای موافق،103 رای.

شیر محمد کریمی، نامز وزیر وزارت دفاع ملی ، 112 رای مخالف و 96 رای موافق.

فیض الله ذکی،81 رای موافق، 133 رای مخالف، 4 رای باطل، 25 رای سفید.

قمرالدین شینواری،102 رای موافق،112 رای مخالف،7 رای باطل و 22 رای سفید.

سردار محمد رحیمی نامزد وزیر وزارت تجارت و صنایع،111 رای موافق،102 رای مخالف،20 رای سفید و 9 رای باطل.

عبدالرحمان صلاحی، نامزد وزیر وزارت انرژی و آب،106 رای موافق، 109 رای مخالف،4 رای باطل و 24 رای سفید.

داکتر عباس بصیر کاندید وزیر وزارت فواید عامه،85 رای موافق،131 رای مخالف، 19 رای سفید و 8 رای باطل.

محمد گل زلمی یونسی نامزد وزیر وزارت معارف،90 رای موافق،123 رای مخالف، 21 رای سفید و 9 رای باطل.

خبرگزاری مرکزی - © 2020