سه شنبه 29 سپتامبر، 2020

دانش نامزد وزرای جدید وزارت های عدلیه و اطلاعات و فرهنگ را به ولسی جرگه معرفی کرد

سروردانش معاون رییس جمهور، به روز سه شنبه (7/11/1393)  نامزد وزرای جدید وزارت های  عدلیه و اطلاعات و فرهنگ را به ولسی جرگه معرفی کرد.

نجیب آقا فهیم ماستر حقوق نامزد وزیر جدید وزارت عدلیه و عبدالباری جهانی نامزد وزیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی رییس جمهور به مجلس نمایندگان معرفی شدند.

 

خبرگزاری مرکزی - © 2020