شنبه 8 آگوست، 2020

کودکان کابل مشغول کارهای شاقه

بسیاری از کودکان کابل مشغول کارهای شاقه هستند، آنها به دلیل فقر و عدم توجه دولت برای بهبود وضعیت کودکان، از رفتن به مکتب محروم شده اند. برخی از این کودکان با کارهای شاقه تنها نان آور خانواده شان هستند، روزانه با کارهای شاقه 100 الی 150 افغانی درآمد دارند. (عکاس محمد شریف احمدی)

dsc_0029dsc_0034

dsc_0035 dsc_0053

خبرگزاری مرکزی - © 2020