سه شنبه 29 سپتامبر، 2020

کابینه حکومت وحدت ملی روز سه شنبه 30 جدی، 1393 رسما توسط محمد اشرف غنی به مجلس نماینده گان معرفی شد 

خبرگزاری مرکزی - © 2020