دوشنبه 6 جولای، 2020

پارلمان جدید افغاستان

عکاس: عید محمد رویش

رویش

رویش

خبرگزاری مرکزی - © 2020