دوشنبه 6 جولای، 2020

کودکان کار در افغانستان


هرچند امار مشخصی از میزان کودکان افغانستان که مصروف های شاقه هستند، وجود ندارد اما دیدن صدها کودک دختر و پسر که با وضعیت نا مناسبی در سرک های پایتخت و دیگر شهر های بزرگ مصروف انجام کار می باشند،به یک امر عادی تبدیل شده است.

خبرگزاری مرکزی - © 2020